Słownik

Słownik pojęć wiccańskich

Bogini

W sensie ogólnym boginią jest żeński aspekt boskości. W znaczeniu konkretnym, każda bogini rodzaju żeńskiego. W wicca imię bogini wicca znane jest tylko inicjowanym.

Bóg

W znaczeniu ogólnym bogiem jest męski aspekt boskości. W znaczeniu konkretnym, każdy bóg rodzaju męskiego. W wicca imię boga znane jest tylko inicjowanym.

Bogini

Osoba inicjowana do kowenu w jednej z tradycji wiccańskich. Tradycyjna inicjacja musi być dokonana przez czarownicę przeciwnej płci posiadającęj co najmniej 2 stopień. W wicca termin czarownica (ang. witch) odnosi się do kobiet i mężczyzn. W języku polskim czasem używa się słowa czarownik w odniesieniu do mężczyzn.

Esbat

Święto lunarne, święto Pełni Księżyca, podczas którego wiccanie tradycyjnie spotykają się i świetują, zgodnie z naturą danej Pełni Księżyca. Cykl Lunarny symbolizuje

Inicjacja

(Initiation) – w wicca rytuał przejścia, w wyniku którego osoba inicjowana staje się Czarownicą i Kapłanką bądź Kapłanem. Inicjacja stanowi akt włączenia osoby inicjowanej do społeczności wiccańskich czarownic a także do konkretnego kowenu.

Koło roku

Cykl rocznych zmian wystepujących w przyrodzie w strefie klimatu umirkowanego, wskazujących na ich nieuchronność oraz powtarzalność. Wyróżnia się osiem świąt Koła Roku. Cztery z nich, zwane sabatami mniejszymi odnoszą się do ruchu Ziemi dookoła słońca i jego efektu w postaci Równonocy i Przesileń. Są to: Jul lub Przesilenie zimowe – 21 grudnia, Równonoc wiosenna – 21 marca, Przesilenie letnie – 21 czerwca, oraz Równonoc jesienna 21 września. Kolejne cztery zwane sabatami większymi odnoszą się do zmian w przyrodzie w naszym klimacie. Są to: Imbolc (także Imbolg, Candlemas) – 2 lutego, Baltaine – 30 kwietnia, Lammas (także Lughnasadh) – 1 sierpnia i Samhain – 31 października.
Wiccanie unikają używania nazw ostara i mabon w odniesieniu do równonocy wiosennej i jesiennej.

Kowen

Grupa wiccańskich czarownic (i czarowników) odprawiających razem obrzędy pod kierunkiem arcykapłanów, będących starszymi kowenu. Tradycyjnie kowen liczy do 13 osób

Księga Cieni

W wicca Księga Cieni (Book of Shadows) to ręcznie przepisana księga zawierająca zbiór rytualnych tekstów oraz opisów rytuałów a także innych informacji dotyczących wiccańskiej praktyki. Świeżo inicjowana czarownica przepisuje Księgę cieni z Księgi swojego inicjatora.

Linia inicjacyjna

Wiedza o kolejnych inicjacjach dokonywanych naprzemiennie ze względu na płeć, sigających do Geralda Gardnera (tradycja gardneryjska) lub Alexa Sandersa (tradycja aleksandryjska). Linia inicjacyjna jest ważnym elementem poczucia tożsamości wiccanina, a także tożsamości w społeczności wiccan. W wymiarze duchowym inicjacja i linia stanowi nawiązanie do energii wszystkich osób inicjowanych wcześniej w linii.

Magia

Siła przenikająca świat materialny i niematerialny, wykorzystywana w trakcie praktyk religijnych w wicca. Magia jest też definiowana jako akt łączenia się z duchową subsatncją wypełniająca i łącząca cały świat. W bardziej utylitarny sposób, magią nazywana jest sztuka kształtowania świata podłóg własnej woli, dzięki połączeniu osoby działającej z tą siłą i aktywnym jej wykorzystywaniu. W każdym z tych ujęć istotnym elementem jest siła, czy też duchowa substancja przenikająca świat i umożliwiająca za jej pośrednictwem oddziaływanie na niego.

Nauczyciel

nauczycielem lub nauczycielką w wicca są zazwyczaj starsi kowenu do którego jest się inicjowanym. Przekazują oni wiedzę niezbędną dla prowasdzenia samodzielnej praktyki wiccańskiej. Udostepniają także Księgę cieni (ang. Book of Shadows), która osoba inicjowana przepisuje dla własnych potrzeb.

Neofita

Stopień przed inicjacyjny, nadawany w niektórych liniach wicca. W okresie przedinicjacyjnym nauka polega głównie na obseracji i przekazywaniu wiedzy przydatnej, ale nie zastrzeżonej przysięgą milczenia. Zakres nauki, oraz okres neoficki zalezy od zwyczajów kowenu. W niektórych kowenach neofita jest dopuszczany do udziału w obrzędach, w innych możliwość udziału w obrzędach zastrzeżona jest jedynie dla osób inicjowanych. Obrzęd Neofity nazywany jest często inicjacją, jednak nie jest to inicjacja w rozumieniu wiccańskim, ponieważ neofita nie jest członkiem wspólnoty czarownic i kapłanów.

Rzemiosło

Na określenie wiccńskiej praktyki religijnej stosuje się czasem określenie ?rzemiosło? (ang. Craft). W tym rozumieniu, pojęcie ?wicca? i ?rzemiosło? są synonimami.

Porada

Wiccańska Porada – (If you harm none do what you will) Jeśli nie krzywdzisz nikogo, czyń swoją wolę. Porada sprowadza się do przekonania, że wszyscy ludzie są wolni. Wolność ta jest jednak ograniczona koniecznością szanowania nienaruszalności innych ludzi. Nie należy wyrządzać im krzywdy. Przedmiotem sporów wśród wiccan jest, czy porada jest ogólną wskazówką moralną, czy też ostrzeżeniem mającym zastosowanie jedynie do działań magicznych.

Prawo Trójpowrotu

Przekonanie, że każde nasze działanie wróci do nas potrzykroć. Zasada ta stanowi ostrzeżenie odnoszące się przede wszystkim do praktyki magicznej. Zaleca ostrożność w działaniach magicznych, ponieważ nigdy nie pozostaje ono bez konsekwencji dla samej osoby czarującej.

Rzemiosło

Na określenie wiccńskiej praktyki religijnej stosuje się czasem określenie ?rzemiosło? (ang. Craft). W tym rozumieniu, pojęcie „wicca” i „rzemiosło” są synonimami.

Sabat

Święto solarne, święto Koła Roku, podczas którego odprawiane są obrzędy związane z danym świętem.

Stopień inicjacji

Wszystkie tradycje stosują 3 stopnie. Są to:
1 stopień – Czarownica i Kapłanka bądź kapłan (Witch and Priestess or Priest)
2 stopień – Arcykapłan lub Arcykapłanka (Hight Priest or Hight Priestes)
3 stopień – Mag (Magus)
W kowenach w których wystepuje stopień neofity uznaje się istnienie 4 stopni, z tym, że dopiero inicjacja na 1 stopień tworzy z osoby inicjowanej czarownicę.

Sztuka

Wiccańska praktyka religijna jest także nazywana sztuką. W tym rozumieniu pojęcie ?sztuka? i ?wicca? są synonimami.

Tradycja w wicca

W Brytyjskim Wicca Tradycyjnym wyróżnia się dwie tradycje. Są to: Tradycja Gardneryjska, której nazwa wywodzi się od nazwiska założyciela wicca Geralda B. Gardnera, oraz Wicca Aleksandryjska, której nazwa wywodzi się wg jednej szkoły od nazwiska Alexa Sandersa, założyciela tej tradycji, bądź od konceptu Biblioteki Aleksandryjskiej jako symbolu wiedzy i mądrości. Zgodnie z relacją naocznych świadków nazwę zaproponował Stewart Farrar pracując nad książką “What Witches Do” nawiązując do imienia i nazwiska Alexa Sandersa. Część osób uważa, że nazwa została dobrana w taki sposób, aby połączyć oba znaczenia. Wiccanie nalężacy do Tradycji Gardneryjskiej wykazują swoją linię inicjacyjną sięgającą Geralda Gardnera. Wiccanie Aleksandryjscy ograniczają się do wykazania linii inicjacyjnej, sięgającej Alexa Sandersa. Istnieją także linie mieszane, łączące obie tradycje.

Wicca

Kapłańska, misteryjna i inicjacyjna religia czarownic, koncentrująca się na kulcie Boga i Bogini, reprezentujących męski i żeński aspekt zarówno boskości, jak i natury, w nieustannym cyklu narodzin, śmierci i ponownych narodzin.

Wicca jest religią kapłańską, ponieważ każdy/a wiccanin/wiccanka jest kapłanem/kapłanką bóstw wiccańskich.

Wicca jest religią misteryjną, ponieważ istotą kultu jest osobisty kontakt z bogami.

Wicca jest religią inicjacyjną, ponieważ aby stać się wiccaninem, trzeba być inicjowanym przez innego uprawnionego wiccanina. Inicjacja odbywa się pomiędzy kapłanami/kapłnkami róznej płci, w linii inicjacyjnej sięgającej Geralda Gardnera i/lub Alexa Sandersa. Mężczyzna inicjuje kobietę, a kobieta inicjuje mężczyznę.

Wicca jest religią czarownic, ponieważ kapłani wicca są równocześnie czarownicami/czarownikami. W języku angielskim używa się słowa ?witch? oznaczajacego czarownicę. Język polski jest bardziej nacechowany płciowo, więc dla określenia wiccanina płci męskiej, obok formy ?czarownica?, używa się także formy ?czarownik?.

Wyniesienie

Inicjacja 2, lub 3 stopnia bądź obie razem.

Dodaj komentarz